2013年2月14日 星期四

Sim-tsîng(心情)

Lán lâng ê sim-tsîng ū tsin tsuē piàn-huà, ū-sî khí, ū-sî lo̍h, tio̍h tshin-tshīuⁿ tsi̍t-nî-sù-kuì ê un-tō͘ kāng-khuán. Bí-lē ê sim-tsîng sī tshun-thiⁿ, pi-siong ê sim-tsîng nā ko͘-ki;huaⁿ-hí ê sim-tsîng sī tsi̍t siú si, hùn-nō͘ ê sim-tsîng siōng-kiaⁿ sim-siaⁿ bû-jîn-ti. Siuⁿ-si ê sim-tsîng sī sng-kam-tiⁿ, siáu-liām ê sim-tsîng sī kuà-liām pē-bó tsāi-thiⁿ-piⁿ. Sim-tsîng, tio̍h-sī sèⁿ-miā ê un-tō͘.


Luā Hô ê si 十日春霖 ê tsîng nn̄g kù kóng “心情俗化久無詩, 墮落雖深卻不悲”, i ê ì-sù sī kóng lâng ê sim-tsîng tī put-ti-put-kak tang-tiong, sit-khì tuì sì-kho͘-lìn-tńg khuân-kíng ê bín-kám-tō͘, tio̍h ē bē-kì-tit ka-kī tsìn-tsîng ê kha-pō͘, suah lâi tuī-lo̍h tshim-líng ê khe-khám mā bô-huat-tō͘.  

Sim-tsîng jû-hô ē sio̍k-huà? Tng tsi̍t ê lâng iàu-ì ê mi̍h lóng sī kim-tsîⁿ kap bu̍t-tsit ê sî, i ê sèⁿ-miā tio̍h ē sit-khì tuì “thaⁿ-jîn” ê jia̍t-tō͘. Tsit-khuán lâng tuì sī-tuā, sī-sè, pîng-íu kap siā-huē khuân-kíng lóng buē tsú-tōng kuan-sim. Án-ne, i ê sim-tsîng tsū-jiân tio̍h líng-ki-ki, i ê sèⁿ-miā tio̍h tshīuⁿ tang-thiⁿ.

Lâng ê sèⁿ-miā un-tō͘ nā sit-khì kám-tōng kap kám-tsîng, sim-tsîng tsū-jiân tio̍h sio̍k-huá. Sim-tsîng nā sio̍k-huà, sing-ua̍h tio̍h bô tshù-bī. Muí-ji̍t tsáu-tsông tsin khang-hi, jîn-sing khó͘-té thài hi-bî;lâu-á-tshù, kiau-tshia, bé buē-lī, it-sing lô-lo̍k tshīuⁿ ke-khì.

十日春霖ê āu nn̄g kù kóng: “要向民間親走去, 街頭日作走方醫”, tsit nn̄g kù piáu-ta̍t ê sī “sí-kuè-khì,  koh ua̍h--khí-lâi” ê sim-tsîng. Sī-án-tsuáⁿ án-ni kóng? Sing-ua̍h nā bô kám-tsîng koh bô kám-tōng, ta̍k-ji̍t bô-îng kho̍k-kho̍k-tsông, kú--ah,  sim-tsiâⁿ tio̍h tshīuⁿ lī ki ê hue-luí,  bān-bān-á lian--khì,  khuaⁿ-khuaⁿ-á sí--khì. Sim-tsîng ê sí-bông sī sú lâng kiaⁿ-hiâⁿ ê tāi-tsì! Tshan-tshīuⁿ tī bāng tiong  sīu-tio̍h o͘-sik ko͘-tuaⁿ  ê ap-pik,  nâ-âu-khang phah-khui suah huah buē tshut-siaⁿ. Kiaⁿ-tshéⁿ,  kui sing-khu tshìn-kuāⁿ,  siuⁿ-beh kuáⁿ-kín khò-huāⁿ.

Lâng tī leh kóng: “lí nā phah-khui sim-mn̂g,  kiâⁿ-hiòng sè-kài,  sè-kài mā ē kiâⁿ hiòng lí.” Sim-mn̂g nā phah-khui,  sè-kài ê ua̍h-tsuí tio̍h ik--ji̍p-lâi,  sim-tsîng tio̍h ua̍h--khí-lâi. Sim-mn̂g nā phah-khui,  sè-kan ê kong-kíng tio̍h tsāi lí khuàⁿ,  sè-sū ê tsu-bī tsāi li tam,  iōng kám-tōng ê sim-tsîng kuè muí-tsi̍t kang.

Sim-tsîng nā ua̍h--khí-lâi,  sèⁿ-miā tio̍h tiông-sin ū-liáu un-tō͘,  sèⁿ-miā-tshīu tio̍h ē khui-hue. Hue nā khui,  suî hong tshue phang-bī. Hue-phang sī kuan-sim,  hue-phang sī jîn-tsîng,  hue-phang sī kám-tōng,  hue-phang mā sī li̍k-liōng!    

沒有留言:

張貼留言

這篇文章讓你有什麼感覺/感想呢?請讓我知道。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...