2015年2月26日 星期四

228小說 - The Unspeakable (陳雷2000)

(華語說明)
228事件68週年。僅以陳雷先生此篇小說紀念之。
為服務對台文閱讀尚不熟悉的朋友,內文附上兩個錄音檔,一邊讀一邊聽,應該也可以學習台文吧?(恩恩,不過我有一些地方咬螺絲啦,還請海涵)


The unspeakable

陳雷(文章後壁有說明)

(1)
錄音檔 part IHit暗我ê老父he-ku喘又koh大giâ起來,今年tsit-ê 5--月算起來已經3擺ah,tsit回上蓋厲害。He khuì bē輸拍鐵仔灌風tâng hī-hū叫,面一直烏綠--去。我ê老母聽著伊喘,青狂tō罵: 「你tsit-ê薰koh m̄改, he-ku giâ起來,lóng mài tshap你,放顧在你去hê!」 Tann tsit句話m̄-tsai已經講幾遍--lah,mā是講buē liáu tō叫我緊去叫先生。我ê老父一世人無食酒bē罵--人,tō是ài食薰,tsit項改bē過來,he-ku喘ê症頭lú來lú siong-tiōng。 

見giâ起來tio̍h ài去jio̍k陳寅(Tân În)先生來厝--ni̍h往診。真龜怪,lóng定著ài注射才teh ē落去, kan-na食藥仔無效。陳寅先生性地好, koh tsai-iánn阮老父ê症頭,透暝叫mā suî tō來。In tō是看he-ku病si̍k-sāi做朋友。我ê老父好好ê時,定定去醫生館lim茶行棋。人講陳寅先生是圍棋siáu,棋力有tsiūnn段,少年ê時bat去台北參加比賽。

He醫生館tī大街--ni̍h,uì阮厝去用走--ê mā tio̍h ài半點外鐘久。不而過,tsit tsuā路我走kah tsiok熟ah,àn廟後hit區甘蔗園tsánn短路去,免半點鐘tō ē到。總--是lán庄--ni̍h真tsē人傳說,關帝廟後面hit大片甘蔗園有pháinn空--ê,hiàng時仔有查某吊tāu死,身魂不時轉來tī hia。連標叔bat親喙kā我講, hit-ê查某阮阿媽bat伊,叫做阿梅,生做bē bái , hōo in翁放sak--去。Tō是tsit-ê關係,nā m̄是真正要緊ê都合,我盡量無tsánn短路àn hia過。

Tsit暗看起來是嶄然(tsám-jiân)緊急ê狀況,我ê老父he-ku喘tsiok tsē冬,罕得像án-ne hê kah bē講話。我沿路走,沿路汗流。來到廟口,頭殼皮tenn ân,一下tō àn甘蔗園tsông入--去。Hit-tsām甘蔗有二ê人kuân,規片暗暝摸niau, bē輸走入去pōng空內, kan-na有聽著一四界蟋蟀仔(sih-sut-á) teh háu。Ná走風ná透,甘蔗搖來搖去, si-si sa-sa, bē輸查某鬼teh叫。我喙齒筋咬leh, lú走lú緊,規身軀puh ka冷sún ê雞母皮。 

Hiông-hiông頭前hia pōng一聲,suà落koh一聲,像teh放炮仔。我著驚停跤落來,頭前遠遠有燈火teh iānn。 Liam跤uá近去,聽著人teh huah聲。Bih tuà甘蔗溝kû leh kā看, 4、5 ê兵仔giâ長銃圍leh,一ê大漢ê隊長huah : 「好了!好了!他媽的。過來!過來!」有二ê人àn土跤空pê起來,一人手--ni̍h gia̍h一枝土鏟(sán)。He隊長一手gīm短銃,一手用手電kā in tshiō。Hit二ê人hōo電火照著,bē輸中著定(tiānn)身法,直直bē tín動。He隊長大聲罵: 「他媽的!台灣郎,老子給你顏色看!」用手電照in-ê面, he面ná 食人ê鬼仔頭,目睭tsiah大芯,tú-tú kap我sio對看。Hit-ê 細漢--ê長頭鬃,驚kah喙仔開開,我bē認得是啥人。另外hit-ê,掛目鏡有二撇喙鬚,m̄是別人,tō是陳寅先生, 我看kah清清楚楚。Hiông-hiông隊長huah:「他媽的!跪下! 」陳寅先生m̄跪,兵仔出跤kā tsàm才跪--落-去。He兵仔馬上做一khùn tuānn銃,pin-pin piàng-piàng ,像teh放炮仔。陳寅先生一下倒--落-去,phak tī土跤bē tín動。兵仔比一ê手勢,hit-ê細漢長頭鬃--ê kā陳寅先生ê雙跤mooh--起-來, ngē拖kā伊拖去tàn落土跤空。猶未ua̍t頭過來,兵仔用銃kuáinn àn後khok hmh落,suà手kā tshia落去土空內面。馬上用土鏟kā土khàm起來。Hit-ê隊長huah:「走了。走了。」in peh tsiūnn停tī園邊ê jì-puh ,車開leh tō走。 

我bih tuà甘蔗園溝m̄敢tín動,等到車走無看見, peh起跤beh走,害--ah ,雙跤tiuh-tiuh tshuah,跤nńg suah走bē行。Tsit時天頂尾鳥雲飛走--去,星koh出來--ah,蟋蟀仔又koh規陣鬧熱起--來。趕緊一路tsông來到醫生館,beh kā先生娘通知。Ná知大門關bā-bā, lòng tsiok久無人應。看破走倒轉來,tuì街仔路走,m̄敢koh tsánn àn甘蔗園--ni̍h過。

轉來到厝,阿母問:「Ah先生--leh?」我kā甘蔗園看著--ê講hōo伊聽,比hōo伊看。伊ná聽面ná反青,一直問:「你看有真--無?」 「你看有真--無?」我一直tàm頭, 我看tsiok真。He手電tshiō伊ê面,對對tī我ê面頭前,陳寅先生我thài bē認得?!Hiông-hiông出力雙手kā我掠--leh: 「雄 a , tse代誌你m̄-thang講!絕對bē使講hōo人tsai!你tsai-iánn--無?」伊目睭thí tsiah大芯,ná像teh命令我: 「Bē使講!Bē使講! 」Koh ná像beh khàu出來, teh請求我: 「M̄-thang講!你m̄-thang講!」Ah,m̄-thang講!M̄-thang講!陳寅先生做啥pháinn代誌?是án-tsuánn m̄-thang講?伊hōo人銃殺thâi死,是án-tsuánn m̄-thang講?M̄-thang kā先生娘通知?我一直問,阿母青狂罵我:「你gín-á人m̄-bat。叫你m̄-thang講,你tō bē使講。」Ah , hit時我才12歲ê gín-á niā-niā, tse天大地大ê代誌我ná ē tsai-iánn?伊kā我ê手掠--leh ,大聲huah:「你kā我tsiù-tsuā!」我hit時bē曉tsiù-tsuā, kan-na看伊ê目睭內有hiah雄ê驚惶、恐怖,tuè伊講: 「Bē使講! bē使講!」 伊驚我聽無,講:「你無看恁連標叔a?伊tō是鳥白講,hōo人掠去槓。」頂禮拜連標叔hōo人槓kah面歪歪--去,規身軀烏青結血,轉來ê時厝邊隔壁lóng有看--著。阿母kā我講,he是hōo lôo-muâ phah--ê。Tsit項代誌到我大漢了後,才漸漸探聽出--來。Tō是連標叔tī阮圳仔看著兵仔thâi人,四界去講, hōo警察掠去phah,講伊是共產仔造謠言(iâu-giân)。

Tsit時又koh聽著阮老父大嗽。阿母kap我坐tī眠床邊看伊喘,像火車teh peh崎,hī-hiú hī-hiú ,規暝無停。伊目睭niauh-niauh看,有話講bē出--來,天beh光tsìn前,tsán bē tiâu tō過身去。我tsai-iánn,tō是hit暝叫無陳寅先生ê關係。


(2) 
錄音檔 part II


經過幾juā冬了後,無人koh再講起。不過我時常ē想著,細漢hit時,hit暗tī甘蔗園看著ê代誌,一直bē-tàng理解。Tsit-má我大漢ah,漸漸明白。陳寅先生無做pháinn代誌,政府ê lôo-muâ兵仔做pháinn代誌thâi人,tō是tse bē使講--得。Tī tsit-ê恐怖,hōo人壓迫kah bē喘khuì ê社會,我ê父母為著家庭ê安全,m̄敢kā人講,kā先生娘通知。Tse是做父母ê本性,我tsit-má做人老父ah,漸漸也ē瞭解。不而過,in為著tsit-ê決定,心內hiâu疑不安,自我食罪,mā受著tsiok大ê苦痛(thàng),敢m̄是?Tsit點我看ē出--來。Tsiah-tsē冬以來,先生娘見nā來買果子,阿母lóng定著親手揀上好--ê,秤頭掠tsiok軟hōo--伊。Tse敢tō是伊對先生娘kap陳寅先生ê道歉,kā in會失禮ê表示?可惜到伊過身tsìn前,lóng無pa̍t-mi̍h表示ê方法,伊kan-na ē曉án-ne niā-niā。總--是我看先生娘mā是m̄ tsai-iánn伊ê意思,lóng講:「Lóo-la̍t」 ,錢khǹg--leh tō去,罕得有話講。Tsiah-tsē冬我m̄-bat看過伊一絲仔ê笑神。 

過--來歸仁鄉發展,土地有價。廟--ni̍h委員會決定,甘蔗園賣人起販厝。Tsit項代誌已經講tsiok久ah,生理人mā來過幾juā遍,我一ê人反對也無路用。總--是kan-na我tsai-iánn,22年前兵仔thâi人,證據iáu tâi tī hia。 Tsit-má teh-beh hōo起厝ê工人óo出來, bē輸我心肝頭經過tsiah-tsē 年生好ê疤(pa),beh koh hōo人割開,血流--出-來。Tsit幾工,頭殼燒hòng-hòng,胸坎ē痛,暗暝夢著陳寅先生來kā我講話:「你去,先去kā先生娘通知。」伊ê面hām喙鬚我看kah清清楚楚,kap hit暗tī甘蔗園--ni̍h仝款。 

我去醫生館tshuē先生娘。伊一ê人tuà hit間大厝,舊舊舊--ah lóng無修理。

看病ê所在原在一塊大桌,二條椅仔,邊仔一ê棋盤(kî-puânn)。我見著先生娘,bē輸有罪ê犯人 khiā tī判官面前認罪,求伊赦免(sià-bián)。 

「先生娘,關帝廟hit塊甘蔗園人teh-beh起販厝。」 我講。

伊tiām-tiām無應,kan-na kā我看。 

我講:「聽講khah早tī hia bat出過一件大代誌。」

 伊mā是tiām-tiām,面皮像一ê鼓tenn ân-ân,lóng無表情。

過一時仔,親像有暸解我ê意思,才坐落來輕聲講:「吳--先-生,你nā是親目有看--著,請你koh再詳細講來我聽。」
我kā hit暗12歲gín-á tī甘蔗園看--著-ê lóng總照起工講hōo伊聽, 22冬以來第

一擺講出喙,心肝頭pōng-pōng-tshiáng ,嚨喉一直tsa̍t--起-來。伊死死坐tī hia,ná一khoo ta--去ê柴頭,面lóng變烏去,tsiok久才khiā--起-來,喙內家己唸:「想bē到是án-ne,......想bē到--lah······」 

我kap先生娘來到墓地,tī阿母ê墓前點一枝香,伊講:「多謝你kā我講tsit項代誌。」Ná像teh對我講,mā koh teh對阿母講。了後tshuā我行過墓地hit頭,有一ê kē-kē細細ê墓,孤單tī hia ,青草發kah真旺。伊指(kí)hit-ê墓牌講:「你看。」頂面有二tsuā霧去ê字:「陳記善先生之墓。民國36年5月13日逝(sē)。」Ah ,tsit-ê可怕ê日子我當然ē記得。我問--伊:「Tse是啥人?陳記善先生是啥人?」伊gia̍h頭起來,ná像嚨喉that tiâu--leh,停一時才講:「Tō是陳寅先生--lah。」我驚一tiô: 「陳寅先生?!」伊tī tsia?伊無tī hia ?先生娘tàm頭:「伊tī tsia。 ......恁老父過身hit工,你ê老母tō來kā我通知。...」 Ah ,你早tō tsai-iánn?阿母早tō kā你通知?伊koh tàm頭: 「感謝伊,mā感謝你。Nā無,我tse 22年ê暝日m̄ tsai beh án-tsuánn過?」我已經擋bē-tiâu ê傷心kap歡喜tuè伊ê目屎先流--出-來,m̄是因為tsit項代誌我tsit-má已經有講出喙,m̄是為著先生娘已經tsai-iánn,mā m̄是為著tsiah久以來,tsit-ê食罪道歉ê重擔(tāng-tànn)hiông-hiông無--去,是因為數念(siàu-liām)一位勇敢良知ê女性,伊為著kiánn ê安全,mā無beh放sak朋友ê恩情,mā無beh tshìn-tshìn-tshái-tshái kā tio̍h kap m̄-tio̍h--ê濫濫做一伙,分(hun)無清楚--去。Tsit時我又koh看著伊暝日操勞(lô)老去ê suí面,大芯目睭, 22冬前hit-ê鳥暗暝深切(tshim-tshiat)ê目神,其實m̄ kan-na是驚惶ê認命niā-niā,iáu koh有tsiok頂真做人ê決心。

阮tiām-tiām離開墓地,我問先生娘,陳寅先生為啥物受害?伊幾juā擺搖頭,表示事實m̄-tsai。Hiông-hiông伊面ua̍t--過-來,比hit-ê已經行--過-去ê孤單發草ê小墓,細聲kā我吩咐,差不多聽bē出來:「你m̄-thang kā人講,......」 Ah ,m̄-thang講!M̄-thang講!我看伊liap-póo黃酸ê面照著二tsuā紅huánn ê西照日,tō是一ê久病拖磨ê老人,teh忍耐牽拖bē suah ê痛苦,伊無聲音thang huah--出-來,mā bē使huah--出-來。Ah , bē使講! Bē使講!Ta̍k-ê人lóng bē使講!我又koh聽著我ê阿母án-ne kā我吩咐(huan-hù)。我tsai-iánn--lah, tsit-má我已經tsai-iánn--lah ,因為in是228 ê受難者,應該到tann已經無人ē記得in ah,應該是到tann無人tsai-iánn in-ê生死,in tī toh位?

應該是kan-na tsai-iánn,hit一暗,伊kap行棋ê朋友uì厝--ni̍h hōo人拖--出-去, tō無koh再倒--轉-來。Ah ,bē使講,tse lóng總bē使講,tsit-má lán tsai-iánn in tī toh位,mā bē使講,不管tī蟋蟀仔鬧熱ê甘蔗園,tī黃昏無人所到ê墓仔埔,tsia-ê可怕--ê,m̄ tsai beh án-tsuánn講出喙ê代誌,ài koh等候到tang時才ē-tàng lóng總講出來?

[註]英語「unspeakable」有「bē曉講」、「bē使講」 kap 「可怕講bē出喙」ê意思。想無適當ê台語詞,暫時用英語名。


~~~

作者簡介:
陳雷,本名吳景裕(Ngôo Kíng jū),(前)台南縣麻豆(muâ-tāu)人。1939年出世,tī台南市大漢。台南一中,台大醫學系畢業(pit-gip)。1965年去到美國實習(si̍t-sip),了後到加拿大(ka-ná-tāi)完成免疫學博士。1971-72年tī英國繼續免疫學研究。1973年tī加拿大開業到tann。伊uì 1986年開始台文創作,了後tō 一直用羅漢合用做台文創作,作品有詩,散文(sàn-bûn),小說(siáu-suat),戲劇kap評論。

用字修改說明:
幾ê所在有修改 - 
第一,原文用「白話字」ê所在改做現時教育部羅馬字。
第二,原文無處理輕聲ê書寫,tsia lóng 加上兩ê hyphan標明輕聲。
第三,gâu讀m̄-tih--的,lóng 加上羅馬字tī後壁。
第四,一寡漢字改寫做教育部推薦用字。

沒有留言:

張貼留言

這篇文章讓你有什麼感覺/感想呢?請讓我知道。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...