2013年12月5日 星期四

仝性意愛

(這篇發表tī 台文通訊罔報237期

    講著「仝性意愛(homosexuality)」tsit-tsân 代誌,近來咱社會bē少人leh討論,sio-tsìⁿ--ê lóng關係著「仝性意愛ê兩个人,是毋是ē-tàng合法來成立家庭」。支持仝性意愛通組家庭ê人,理由誠單純 −「兩个相愛ê人beh成立家庭,tse是人權,mā應當有合法ê保障」。M̄-koh,反對ê人,提出ê理由to誠雜濫,總--是kap一个基本論點有關係:仝性意愛是病態!Tsit款想法tō ná一句古早話講--ê:「是天地所設,m̄是弟子作孽。」天地所設著是自然 − 親像查埔查某相意愛hit款代誌án-ne。倒爿來講,仝性意愛tō m̄是天地所設,tō是無自然,tō是作孽;án-ne講,敢著?


   Beh講「天地所設」,上基本--ê,tō是ài瞭解「性」ê生物學。咱先來看一件實在發生tī美國ê代誌。


 
1998 hit冬ê春天,tī美國Manhattan ê中央公園動物園內底,Roy kap Silo − 兩隻徛鵝公 − tú著對方,互相有意愛,tō做伙tī石頭頂歇睏,鬥陣泅水,bē輸leh談戀愛。尾手,in tō頷頸仔相纏,行房,koh做一个in家己ê siū;動物園ê管理員看in án-ne ê行為,tō ùi一對pū卵有困難ê徛鵝翁仔某hia,提一粒有形ê徛鵝卵來hō͘ in 。Tsit對徛鵝公,提著卵tō足頂真kā pū,經過34工,一隻細隻ê徛鵝仔囝啄破hit粒卵,tshun頭來到世間;兩隻徛鵝公誠有責任來做老爸,hō͘徛鵝仔囝ê身體燒暖,mā飼伊食mih,晟養伊大漢。Tse兩隻徛鵝公維持伴侶ê關係有六冬hiah-nih久。


  頂面講--ê,是動物世界「仝性意愛」ê一个例;tse凡勢是特殊ê例?M̄是!Ùi上簡單ê絲仔蟲(nematodes),到一寡thâng-thuā,蛇,魚仔,蟾蜍,鳥仔,海豬,等等,生物學者上無bat記錄著,mā研究過1500種,有仝性伴侶iah-sī仝性行房行為ê動物 − tsia-ê動物內底,社會性動物(比論猴,猩猩,人熊)ê「仝性意愛」行為更加是四常代!

  仝性伴侶無可能產生後代,m̄-koh,「仝性意愛」ê行為suah差不多tī逐个動物ê分類叢(taxonomic groups)內底lóng有,所致生物學者認為,「仝性伴侶」「仝性行房」,是動物世界內底普遍ê現象。Beh án-tsuáⁿ理解--neh?

  生物學者ùi「演變論(Evolutionary theory)」ê角度來理解「仝性意愛」ê意義。簡單講,「仝性意愛」ê動物有khah大ê優勢通kap別个動物競爭。舉一个例,1/4 ê烏天鵝家庭是兩隻鵝公來組成--ê。兩隻強koh有力ê鵝公做伙做siū,比一對鵝公鵝母做siū 加khah有效率,m̄-nā án-ne,「仝性意愛」ê鵝公koh ē ùi鵝母hia,提已經有形ê卵來pū,mā晟養鵝仔囝大漢。雖罔「仝性意愛」ê鵝公無才調提懸規个烏天鵝族群ê生育率,m̄-koh,in卻ē-sái提懸鵝仔囝ê生存機會!Tī激烈koh無情ê自然競爭內底,因為「仝性意愛」ê鵝公,規个族群才有khah大ê機會通生湠--ah。除了án-ne ê理由以外,生物學者koh歸納出來,「仝性意愛」mā可能增加動物社會內底ê和諧,降低動物社會內底phāⁿ tshit-á ê 競爭壓力。

  總講一句,到taⁿ,咱知影,「仝性意愛」是動物tī幾若億冬ê演變內底,因為生存適應產生ê行為。「仝性意愛」確實是「天地所設」!


  除了ùi「演變論」ê角度來理解「仝性意愛」ê行為,生物學者mā利用「分子生物學」、「身體理」等等無仝ê研究方式來瞭解動物「仝性意愛」行為內底隱藏ê祕密。

  荷蘭有一位研究神經線ê學者 − Manfred Gahr,伊用鳥仔做試驗:kā taⁿ tī 卵ni̍h 有形ê鳥仔胚動手術。卵--ni̍h,公ê鳥仔胚ê前腦去hō͘換做另外一粒卵ni̍h,鳥母胚ê前腦,致使tsit隻鳥仔出世以後,有誠確定ê鳥公身,頭殼內suah té一个鳥母ê前腦!Tsit隻鳥公大漢了後suah bē tshio!試驗ê結果kā咱講:出世進前tō leh發育ê腦,ē影響甚至決定動物對性意愛ê行向;生物學者koh ioh講,凡勢大腦是上重要ê性器官。過去二十冬,tī「分子生物學」ê研究內底,生物學者用phîn-á(fruit fly, Drosophila melanogaster)做各項ê試驗,揣出幾若个kap性意愛ê行向有關係ê基因(gene)。比論有一个基因號做”Genderblind”,當這个基因ê功能減少,phîn-á公tō ē受另外phîn-á公ê吸引,suah飛去kā phāⁿ。Koh有兩个基因號做Fruitless kap Dissatification,tse兩个基因ê功能nā失--去,mā ē hō͘ phîn-á公去愛著phîn-á公。頂面講--ê,tsia--ê 基因,lóng kap 神經線ê作用有關係--neh!

  總--是,無論án-tsuáⁿ看,仝性別ê動物ē互相意愛,做伴侶,成家,tse是誠自然ê代誌,絕對m̄是作孽,mā m̄是病態!

  咱到tsia一直leh講tsing-siⁿ,阿若人--leh?

  利用hāⁿ文化、歷史以及人類學ê研究,咱發見,「仝性意愛」- 查埔愛查埔,查某愛查某,tī逐ê族群kap人類社會內底,suah m̄是罕得ê代誌,竟然是四常代!

   Tī 19 世紀中hit tau,中國廣東ê珠江三角洲hit tah,有一tīn紡紗ê查某人,in拒絕kap查埔人結婚 - tō算有--ê人本底有未婚夫,in mā 選擇放棄追求一般ê婚姻kap家庭 - in選擇kap其他ê查某人做永久ê姊妹仔伴,做一个感情上--ê,mā是肉體上--ê,一世人ê伴侶。根據人類學者ê研究,hit時選擇仝性伴侶ê查某人大約有十萬人!Tī非洲,誠濟部落社會內底lóng有查某人kap查某人結婚ê風俗慣勢,tsit款仝性別ê婚姻tī hia-ê社會內底是得著肯定--ê。兩人結婚了,其中一位查某ē成做「查某翁婿(female husband)」,伊ē-sái得著社會內底查埔人才有ê權力kap義務;查某翁婿ê肉身是查某人無m̄著,m̄-koh伊ê社會性別(gender)確定是查埔人--ah!仝性別ê性行為hō͘社會來接受ê例,上出名--ê,是下面beh講--ê tsit--ê:tī太平洋ê區域內面,有一群小島叫做「Melanesia」,tsia--ê島群頂面蹛誠濟無仝ê族群,文化生態足豐沛。差不多有10至20 pha ê部落社會內底,in ē 要求查埔人ài kap 別个查埔人進行儀式性ê性行為。Mài講hia外國ê代誌,誠濟文獻lóng有記錄:咱台灣tī清朝時代mā bat時行「仝性伴侶」kap「仝性行房」!

  頂面干焦舉幾个例來講niâ-niâ。美國加州大學(University of California, Davis )ê人類學者Kirkpatrick bat整理一个表格,內底詳細列出接受「仝性意愛」ê人類社會;tsit款社會tī現此時ê五大洲lóng揣ē-tio̍h!

  有人ē憢疑講:「Tse敢m̄是文化無仝款ê關係?」

  過去有一寡學者,比論誠有名ê Sigmund Freud,Michel Foucault,in主張講人類ê「仝性意愛」是受社會文化影響來造成--ê。M̄-koh,近來研究ê證據lóng表示,一个人大漢了後性意愛行向,其實tī老母ê子宮內早tō決定好--ah。Tī老母子宮內底,影響kap決定囡仔以後性意愛行向ê一个重要因素tō是內分泌(hormones)。進一步,生物學者mā發見,ē去意愛著仝性別ê人,in ê大腦本身tō有一寡結構kap「異性意愛」ê人無sio-siāng。內分泌iah-sī大腦ê結構lóng kap基因ê作用有關係。Tsia ê生物學證據leh kā咱講,「仝性意愛」是出世落土時tō注好好--ê。社會文化對咱人性意愛行向ê影響恐驚無kài大。

  無論精牲抑人,「仝性意愛」ê行為其實lóng是真自然ê代誌。Ē做tsit款行為ê人/精牲數量khah少,並無代表in有病,顛倒反,àn生物學ê角度看,tsit款人/精牲對族群有大路用--ah!美國精神醫學協會(American Psychiatric Association),往過kā「仝性意愛」當做一款心理無正常ê病,m̄-koh in tī 1974年hit冬tō無koh kā「仝性意愛」當做病來看待--lo͘h。In-ê理由是:「無任何生物醫學ê證據講he是病!」

  咱人ê社會發展到taⁿ,suah變做「異性意愛」橫霸ê社會。英國社會學者Eric Anderson講:「『異性意愛』kap『仝性意愛』ê分類,其實是社會文化創出--來ê mih。」因為「仝性意愛」ê人數khah少,in tī án-ne ê分類內底,漸漸tō hông kheh ùi 邊仔--去;父權,資本主義ê階級複製,某一寡宗教信仰,在在lóng leh打壓「仝性意愛」,講in是thái-ko人,講in ài kap別人烏白來,講in無正常,án-ne kā in phì-siùⁿ,hō͘ in污名,才真正是leh作孽--ah!

2013/1130反「仝性意愛」ê大遊行,有參加者身穿德國Nazi軍服,而且表示,Nazi刣hia「仝性意愛」者,我mā反對「仝性意愛」,所以我穿tsit領衫。參考資料

Bailey NW, & Zuk M. 2009. Same-sex sexual behavior and evolution. Trends in Ecology & Evolution, 1–8. doi:10.1016/j.tree.2009.03.014

Balthazart J. 2011. Minireview: Hormones and Human Sexual Orientation. Endocrinology, 152(8), 2937–2947.

Cadigan RJ. 1998. Woman-to-Woman Marriage: Practices and Benefits in Sub-Saharan Africa. Journal of Comparative Family Studies, 29(1), 407-418

Dannis C. 2004. Brain development:  The most important sexual organ. Nature, 247:390-392

Driscoll EV. 2008. Bisexual Species: Unorthodox Sex in the Animal Kingdom. Scientific American, 19(3), 68-73.

Featherstone DE, Yanoga F, Grosjean Y. 2008. Accelerated bang recovery in Drosophila genderblind mutants. Commun Integr Biol., 1(1):14-17.

Kirkpatrick RP, & Lévi-Strauss C. 2000. The Evolution of Human Homosexual Behavior. Current Anthropology, 999(2), 385–413.

Yamamoto D, Fujitani K, Usui K, Ito H, Nakano Y. 1998. From behavior to development: genes for sexual behavior define the neuronal sexual switch in Drosophila. Mechanism of Development, 73: 135-146

戴寶村/策畫,蔡承豪,李進億,陳慧先,莊勝全/撰文。2012。〈小的台灣史〉《內有姦情-清代台灣的同性異行。》,台北:玉山社,頁129-140。

沒有留言:

張貼留言

這篇文章讓你有什麼感覺/感想呢?請讓我知道。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...