2015年5月16日 星期六

夢湖Tháu-pàng,tsiah有故鄉。--by X一。轉--去

拜六早,雨心起床目睭ham-ham,凊彩揀幾領衫tsinn入去揹包仔內。鳥仔聲迎接伊行出猶koh恬tsut-tsut ê學寮,陪伴伊1路去到車頭。怹兜tī 1个干焦電車ē到ê所在。放早ê頭1班慢車,無啥物人來坐;雨心tshuē 1个好位坐--落-來,m̄甘hōo目睭皮降--落-來,滿心歡喜beh來感覺時間teh sô ê跤跡。
火車khok-lok khok-lok 1路落南,到站ê時,已經過晝。雨心落車,peh起lih天橋,行過長長ê走廊,落樓梯到第一月台;月台uá鐵枝路hit爿有規排ê盆栽,粉紅ê花開kah當ām。雨心大步行,緊到出口,站長kā車票收--轉-去,伊tō tsia̍t-tsia̍t nǹg過閘門,經過候車室,uì大門出--去!

車頭前埕,1个喙鬚無khau,皺痕若網pha規面,50 thóng歲ê查埔人,徛tī 1台早tō退時行ê oo-tóo-bái邊,看雨心出大門四界相,tō kā喝kā ia̍t手。雨心ua̍t頭看,3 2步走過--去。


「阿爸!你敢有等tsiok久?火車ê時間敢若有小可tshiân--著。」


「無--lah,無--lah,我tann到tsia 1下仔niâ。」,雨心怹老爸,提出1頂niau鼠色,1頂黃--ê安全帽,「緊來轉--honnh!過晝日頭真赤,mài tsia曝日!」


阿爸已經坐去oo-tóo-bái頂,屈勢tshiâu好,車手huānn在;雨心kā安全帽戴好,mā跳起lih後座。「有坐好勢--honnh?」「M̀!」雨心怹老爸油門tshui--lo̍h,oo-tóo-bái iân-jín大聲huah-hiu,pok-pok-pok-pok,直直騎uì大條馬路去。怹1路無停,斡2斡,踅入1條巷仔內,最後停tiàm 1間透天厝ê紅大門邊。


門拍--開,1个婦jîn人頭探出--來。


「阿母!」


雨心歡喜走--過-去,「阿母!今仔日拜6--neh!你無睏晝--ooh?」


        「無--ah!Teh等你轉--來,ná甘睏?」,阿母1爿講話,1爿緊引tshuā雨心入去厝內。阿爸tuè tī後壁,m̄知當時,手--ni̍h加1个塑膠橐仔。


厝內,大廳1條神明桌。「緊,手洗洗--leh,來kā佛祖拜拜,kā阿公阿媽拜拜!」,雨心揹包仔phiann去大廳ê膨椅頂,緊行去便所beh洗手。背後老爸老母ê對話有khah大聲。


        「你tse是koh啥?」


        「無--ah!Tō雞肉--lah!」


        塑膠橐仔hông tshiau反ê聲。


        「雞肉?你買雞肉beh死--ooh?Koh買hiah濟!」


        「Ná有偌濟?盈暗有人客--neh!」


        「有人客!我mā知影有人客!人阿彬in有beh紮物件來,你koh買雞肉,款hiah濟,是食ē了?」


雨心行入去便所tō無聽著爸母後--來ê對話。手洗了,koh到大廳ê時規間厝恬恬。阿母點3支香,提hōo雨心,拜了,雨心講:「我先轉去房間bî--1-下。下早siunn早起床,tsit-má感覺忝忝--ah。」


***


吵吵鬧鬧ê聲nǹg入耳空,雨心uì眠夢中精神--起-來。


「雨心,緊落--來!暗頓tshuân好teh等--你-ah!」


老母ê喝聲àn一樓通kah 3樓ê房間,雨心緊應「我知影!」,tsông去便所間,水道水tsuān開,快快kā面tshiâng-tshiâng洗洗--leh,紲接sa捋仔kā結幾若球ê頭鬃捋hōo順。雨心照鏡,「Án-ne有1个姑娘仔樣--ah。哈!」


雨心1落樓梯,大伯阿彬看著伊,suî行uá--來。


「Suí姑娘仔,uah,久無看著你,愈來愈suí--ooh!」


「大伯m̄甘嫌--lah!」


「阿伯teh看,一定是北部物件歹食koh無營養,苦毒著你,hōo你規个人消風--去!阿伯今仔日kā你款好料--ê來,lóng你愛食ê物!」


阿彬1爿講話,tō kap雨心做伙行過去食飯廳。Hia已經tsiânn鬧熱。雨心1出現,1个查某囡仔上代先ia̍t手kā拍招呼。


「Hallo!」


「阿珠珠!」,雨心用跳--ê,足歡喜走過去kap 1个查某囡仔相攬。


「雨心!無先叫--人,hannh?」,雨心in老母嫌伊m̄-bat禮貌。


阿彬講:「細漢耍做伙ê囡仔伴,sann見當然歡喜!阿珠--ah,人雨心姊姊tsit-má是大學生--ooh,koh過1冬換你ài考大學,你ài加學人án-tsuánn用功讀冊!M̄通逐工顧tshit-thô!」


Hit个叫阿珠ê tsőo囡仔,原來是阿彬ê大漢tsőo囝,邊仔koh有坐1个猴猴ê查埔囡仔,是kap伊差七歲ê小弟。伊聽著老爸用認真ê氣口講話,hīng阿彬1个siáu-tshit-á笑;顛倒雨心m̄敢簡慢,suî行開跤kā hia親情序大相借問。


暗頓果然腥臊,桌仔頂各樣菜排kah tsiânn豐沛。紅燒魚!雨心ê目神代先hōo hit尾tsìnn kah赤赤煮kah芳芳ê ka-la̍h掠--去。大封、魚翅羹、八寶丸、蝦米油飯、鹹卵苦瓜,炒高麗菜,箸bē-tsîng tín-tāng,目睭tō先食kah飽。


「逐家食!免客氣!我前幾工去kâng辦桌,mā是tsiah腥臊niâ!今仔我是專工tshuân tsia,beh來kā咱雨心好好仔惜--1-下。雨心,你去hia讀冊2 3個月,一定蹛ia̍h袂慣勢,食mā袂慣勢,著--無?Hia--ê大飯店bat請我去做啥物『主廚』--lah,我去1禮拜tō轉--來-ah!物件歹食kah哭枵!鹹--ê,是鹹kah摃倒賣鹽--ê,甜,全全lóng hit-lō化學甜。油是hit款m̄成油,beh khiàn芳,beh煏,beh tsìnn,beh煎,beh炒,lóng總袂用--得,he味tō是ē走精--去!咱庄跤tsit-lō家己tsuànn ê豬油khah通用,mā khah健康!我。。。」


「阿兄!你猶未lim--著tō茫?講hiah濟話,是beh出來選總統--nih?食飯--lah!」


阿彬話hông閘--斷,笑笑講:「食飯,食飯--lah!啊你燒酒m̄緊捾--來?無lim袂開脾--neh!」


「Tō是等你這句話!」,雨心怹老爸kā早tō準備好勢ê 1手bì-luh捾--出-來。


Phok!Phok!Tse兄弟2人kā bì-luh罐仔頂頭ê牽仔giú開,飯猶未扒--2喙,tō開始大細聲講話。


「Eh!恁囡仔人kan-tann ē使lim飲料,知--無?」,雨心ê老母ua̍t頭看he 3个囡仔,這句話講suah,攑頭kā in同姒仔siòng-siòng--leh,「大嫂,我lóng愛kā囡仔加唸--幾-句。恁兜阿珠,阿承lóng tsiânn乖!」


大嫂tō kā應:「講--怹是ài怹好!M̄通像怹ê老爸án-ne,便若見面tō顧lim酒!」,話頭雄雄轉換,「Ā是咱小叔仔天生,人範khah好,無lim酒,無pok薰,koh蹛大間公司!」。天生坐tiàm阿嫂對面,聽伊按呢講,歹勢歹勢。


「天生,你有女朋友--ah-無?」,大嫂紲落去繼續問。


        雨心怹老母目睭thí大蕊:「著--honnh!你tō beh 40--ah。若無女朋友,我來幫你介紹。你hōo阿嫂1个機會,牽1條姻緣線hōo--你!你若有kah-ì ê姑娘仔,阿嫂聽候做你ê便媒人!」


「兩位阿嫂,我,我,我猶koh無女朋友--lah!」,天生拄才是感覺歹勢,tann tsit-má講話suah小可leh張。


凡勢女朋友ê話題真正趣味,ia̍h kiám-tshái怹真正beh kā天生做媒,兩位tsőo人相準目標ê耳空,關心ê話語做銃子,喙空1開像機關銃彈kah天生bih無路。


序大人teh講啥貨,雨心無趣味去插。伊一直kap阿珠細聲tshi-tshi tshu-tshu,講寡查某囡仔才知ê心內事。阿珠ê小弟坐tī hia,無人thang講話,真無聊;凊彩挾寡菜來碗--ni̍h,魚肉攕kah爛糊糊,飯無認真食,斟1甌果汁囥tī桌仔頂,倒手不時去kā玻璃甌仔àn tsìnn時鐘ê方向踅--leh踅--leh,想--著tō kā喙tu去玻璃甌仔墘,sip--leh sip--leh。


「著--lah,阿珠!我今仔日轉來到厝,下晡beh睏進前,kā房間小款--1-下。意外發現1張舊相片,內底有我mā有你--neh!」


「Hannh?啥物相片?我beh看!」


「等--我!」


雨心話講了,徛--起-來,kha-tshng險險kā椅仔挵kah khōng跤翹。In老母袂赴kā喝,伊tō peh上樓。無外久,koh走轉--來坐好勢,老母kā睨,伊kik m̄知。


雨心手--ni̍h拈1張黃ho̍h-ho̍h ê相片,tu去阿珠面頭前:「你看,這張!」


「Ê?這是當時翕ê相--ah?我做夢bat夢過這个所在--neh!」,阿珠斟酌看hit張相,「有你,有我,咱lóng koh是細漢囡仔,ah,徛邊仔這位敢m̄是小叔?」


Tsit-má阿珠kā相片提--leh,雨心頷頸仔伸長去看。「這小叔仔to著!我1時認袂出--來,伊少年時án-ne戇面戇面,有夠好笑!」


天生聽兩位孫仔leh講--伊,緊uì女朋友ê話題內suan--出-來,「恁teh看啥?」


「你看!這當時翕--ê-ah?你hit-tsūn頭毛足好笑,袂輸去hōo雷公tsim--著!」,阿珠kā相片提hōo天生,順紲kā詼。


天生提著相片,邊仔兩位婦jîn人mā uá過去看。


天生看看--leh,tú beh講:「Tsia...」,兩位婦jîn人suî kā伊喙閘--leh。


阿珠kap雨心抗議。「Ná m̄ hōo小叔講話?」「Hennh?是有啥物祕密?」


「恁leh冤啥物?」,阿彬bí-luh m̄知lim幾罐--去,這tsūn徛--起-來,桌仔墘去hōo伊ê膨肚khê--著,規桌菜sìm--1-下,「天生仔,你leh看啥?提--來提--來,我看覓--leh。」,in某beh kā擋,「He舊相片,無啥物好看!」「Lo-so!」


阿彬手伸長kā天生手--ni̍h ê相片sa--來。雨心怹老爸坐uá--去,兩人看著相片,雄雄酒tō醒--ah!


1 tia̍p疊1 tia̍p,有hiah久to無人出聲。火眼金光lóng teh相雨心怹老爸kap阿彬。


雨心怹老爸無張持大聲來笑,講:「哈!這古早代--lah,無人知影這是當時,tī佗位翕--ê。」


話講suah,伊kā相片tsinn去伊ê kha-tshng下面,kā坐tiâu--leh。


逐家繼續食飯。


雨心kap阿珠心肝tshi̍k--1-下,bih tī舊相片空縫下跤oh挖--出-來ê祕密kánn-ná teh ia̍t手。二。大學生活


2個半月前,雨心十八歲生日過無外久。伊考tiâu一間北部ê大學,beh去讀冊,老母tsiânn煩惱,因為雨心是厝--ni̍h唯一ê囡仔,koh是tsőo囝。更加hōo老母煩惱--ê,是伊第一擺出外家己生活。「無人照顧,你萬項代誌lóng愛細膩,知--無?」,老母teh kā款衫褲,便創便雜唸,「Koh有,上重要--ê,你千萬m̄通去沐水,學校ê游泳課mā m̄通參加!」


雨心自細漢tō是1个乖囡仔。有阿媽疼痛,老爸kā sīng,老母kā照顧。來到學校伊蹛學寮,老母交代--ê,伊lóng記tiâu-tiâu;tī生分ê所在生活,tsiânn濟代誌伊袂慣勢,mā出袂少笑話。


大學生時行辦家伙仔,系--ni̍h ê學長學姊,假影做序大人kap一年仔成做1个1个ê「家族」;khah懸年級--ê tō ài tshuā hia序細--ê去怹beh生活四冬ê環境內底巡頭看尾,了解大細項代誌。


才到學校第一工,欲暗仔,幾个二年仔講beh tshuā雨心怹 tsia菜鳥仔去食好料--ê。1个大箍--ê tshuā逐家去到學校對面ê一間冰果室,kā店頭家a̋i-sat-tsuh,越頭叫hia一年仔ê giàn頭逐家lóng ài 叫1碗冰來食,「這間店ê礤冰,恁若無來食--過,tō ná m̄捌來這間大學讀過冊!」。雨心叫1碗清冰,伊tō kā大聲講:「啊你m̄ tō ài叫紅豆冰、牛奶冰、八寶冰才著!」,「學長,」雨心淡薄仔歹神氣,「我驚我等--leh暗頓食袂落!」


大箍學長笑kah喙仔裂裂,講:「今仔日你m̄免驚食袂落,驚你食無夠!咱等--leh koh有真濟擔ài去巡!腹肚ài骨力kā弓hōo大!」


大箍學長講話真實在。礤冰食了伊紲leh tshuā逐家去食名聲透學校--ê,hut-- 1-喙tō了ê麵線糊。爽快kā麵線糊hut suah,koh sio-tshuā去lim果汁,講是現絞--ê,1甌500 c.c. hiah大甌。Koh紲--落-去,大箍學長領逐家去1个老阿伯ê擔仔,食1款mí-nih煙腸;阿伯仔講,伊特別選半精白ê肉摻家己發明ê獨門配料來灌煙腸;伊這全國上蓋tsàn,別位無tè tshuē!雨心好玄kā問:「阿伯仔,你口味佗位kap人無仝?」,阿伯仔tō kā睨:「你喙舌歹--去-nih?食袂出--來?來!Koh送你1支!」。逐家聽án-ne lóng起愛笑。


學校ê日子tsiânn簡單,讀冊,考試,做作業,寫報告,同學sio招tshit-thô。這款生活雨心是過kah真礙虐。因為伊自細漢tō hân-bān讀冊;大學考tiâu藝術科,當teh tsu-bui,僥倖伊是大學一年仔,有趣味ê藝術課無濟,suah有袂少kap專業無tī-tāi ê必修科目,這hōo伊心肝ak-tsak,愈uá考試,上課顛倒愈無法度專心。


        好佳哉beh uá期中考試ê時,同學互相組織幾若个讀冊會,聚會交換讀冊用功ê心得。有讀冊伴,雨心歡喜mā苦惱,因為逐擺聚會進前,逐家lóng ài sio招去食飯。


有1擺,逐家kā讀冊會ê地點約tī Mcdonald。Hia有1款咬鼻ê油味,sīnn kah雨心頭殼hîn。同學提著套餐,逐家--ê lóng有kah 1分tsìnn馬鈴薯條,有人tō建議kā tsia tsìnn馬鈴薯條khioh做1 phiat仔,通公家食。結果,逐家1爿食漢堡、tsìnn雞腿抑是雞胸,喙油lap-lap,話講袂明,koh伸手去ni hia頂面有kō鹽kap胡椒粉ê tsìnn馬鈴薯條;指頭仔to mā仝款去huê kah油la̍h-la̍h。Tsia-ê tsia̍h-mi̍h lóng tsiânn sò,所致逐家koh kā涼水提來硬灌硬lim。盡尾,冊無啥讀,因為一--來,逐家lóng真暢,雖罔m̄知為啥物心ē爽;二--來,驚kā冊kō thái-ko,無人敢提冊掀冊頁;1本1本厚厚ê英文冊,tō倒tī逐家人ê揹包仔內底,恬靜leh歇睏。


雨心看hia套餐lóng是tsìnn物,hōo伊有反腹ê感覺,只好開25箍點1碗sa-lat,坐tiàm角角仔恬恬食。Sa-lat是無炒--過ê青菜,菜葉頂面淋寡粉紅ê白醋,下面koh崁有幾粒細粒仔切對半ê柑仔蜜,kap 1片1片切--開ê所在有1 sûn 1 sûn懸低ê瓜仔哖,規碗看--起-來是真suí!「真歹食,koh開我25箍!」。Hit暗m̄-nā冊無讀--著,khah晏ê時koh腹肚枵,無物通食,koo-put-tsiong,伊走去學寮一樓大廳ê自動機器,買泡麵來hut;食了,仝房ê朋友kā講:「暗時九點超--過食物件,ē gâu大箍!」,這句話hōo伊規暝睏袂去。


Koh 1擺ê讀冊會進前,伊tō kā逐家講,「M̄通koh去hit款速食店--lah!物件無健康koh歹食!」


1个查埔囡仔,凡勢有teh偷偷仔kah-ì雨心ê款;順雨心hit句話講:「Án-ne,這擺讀冊會ê舉辦地點hōo我來負責!」


所以怹這tīn 10幾个人,hit盈暗tō去大學邊,巷仔內,1間用素色木料做裝潢,優雅貴氣koh kóo-tsui ê咖啡廳聚會。


店內光線m̄是蓋好勢,好佳哉怹kā頭家注文1間空間獨立ê包廂,袂hông攪吵,電火mā通tsūn khah光--寡。Tsia ê氣氛好,室內空氣無油煙,細聲輕柔ê音樂hōo人心情恬靜;雨心kap其他人lóng感覺hit位查埔同學tsiânn gâu揀所在;逐家kā滾耍笑,kā o-ló,伊tō喙角tshíng--起-來,喙齒走--出-來,目尾使對雨心hia;雨心緊tshuē位坐--落-來,頭ànn-ànn,kā課本kap筆記uì揹包仔內提--出-來囥桌頂。


查埔囡仔suî揀雨心身軀邊ê位置來坐,kā菜單tu hōo雨心,「Eh!Mài hiah認真,逐家ē著驚。先食寡物--lah!」


咖啡廳leh賣ê tsia̍h-si̍t to真簡單。有1款中央1空,圓圓,看來tīng-tīng ê pháng;菜單頂面有圖片,雨心m̄-bat看過這項物,更加無食--過;伊kā菜單tu hōo別人,「恁先叫菜好--ah!」。


菜單tī逐家手頭se̍h過1輾,koh轉來到雨心面頭前。


「雨心大小姐,tshun你猶未揀好--neh!」坐tiàm雨心對面ê同學淡薄仔刁工,「無,龍--哥,你看雨心愛食啥,你來幫伊叫菜!」


雨心hōo講1下小可歹勢,kā邊仔ê龍--哥問:「這是啥?」


「Ooh!這叫做pé-kooh!英語號做Bagel,你m̄知?」,龍--哥疑惑疑惑。


「M̀...ah,這--leh?」,雨心緊比另外1張圖片問龍--哥。


「這是意大利麵。伊ê麵lóng仝款,差tī醬無仝niâ。上頂面這款,淋--ê是肉豉仔kat khe̋-tsiap-puh,是上俗上普通ê肉醬意大利麵。下面這款,淋--ê是白醬,其實tō是ba-tà kah牛奶。另外這款是淋九層塔tsham蒜頭ê醬,叫做青醬意大利麵。」,龍--哥看雨心敢若lóng m̄-bat,tō 1个1个講hōo伊知。


「Hennh!這3種醬,紅--ê,白--ê,青--ê,tú好是意大利國旗ê色水--neh!」,龍--哥講了,雨心雄雄講出這句話,hōo逐家笑kah歪歪tshua̍h-tshua̍h。


落尾雨心叫1 phiat仔肉醬意大利麵,koh叫1甌紅茶成做食飯後ê甜料。意大利麵哺--起-來無台灣麵hit款軟khiū ê滋味;hit甌紅茶,tam 1喙tō知伊過頭甜。雨心想講:「橫直是beh來讀冊--ê,物件凊彩食,ē飽tō好。」


龍--哥leh斟酌雨心每1个動作,看伊hit甌紅茶無啥lim,tō kā問講:「這間咖啡廳ê la̍h-thé咖啡上出名,我請你lim,好--無?」


雨心微微笑,kā應講:「M̄免--lah,咖啡我lim袂慣勢!多謝你!」


雨心m̄是歹喙斗mā m̄是歪喙雞。伊細漢ê時,老母便若拄著tshin-tsiânn,tō kā人o-ló伊好育飼。這站仔tiàm學校,伊lóng去學生餐廳解決1工3頓ê問題。tsiânn濟學生lóng嫌學校餐廳ê菜色䆀,口味tsiánn,變化koh少;怹甘願開khah濟錢去外口食hia有--ê無--ê、五花十色、酸甜苦甘各樣齣頭lóng有ê便菜飯。雖罔雨心來北部to過2個外月--ah,猶是無法度適應這tah ê在地tsia̍h-si̍t;學校餐廳無奇巧ê菜色,顛倒合伊ê口味,hōo伊安心,省錢koh ē使kā家己飼飽。


龍--哥bat問雨心khah愛食啥?雨心m̄知beh án-tsuánn清楚kā回答。厝--ni̍h老母ê煮食是伊上慣勢ê滋味,m̄-koh,伊食1擺tō記tiâu-tiâu ê物,是做廚子ê大伯ê手路菜。老母kap大伯ê灶跤敢真正特殊?Kiám-tshái是ê款。1擺,雨心tī學校邊ê 1間小飯店食著1尾紅燒魚,手路kap材料lóng kap大伯--ê仝款仝款,m̄-koh tō是欠1味 - 欠1款雨心喙講講袂明,心內才ē-tit分明ê味數。三。阿媽


雨心細漢上愛tuè阿媽去廟--ni̍h;阿媽有時是去hia拜拜燒金求平安,koh-khah濟是去tshuē朋友開講。便若雨心tī阿媽身邊,hia-ê oo-jí-sáng kap oo-bá-sáng就足歡喜,講你ê tsőo孫乖koh巧,好笑神,得人疼。


阿媽kap伊ê老歲仔伴teh開講,雨心tī邊仔袂番袂吵;阿媽叫雨心家己去tshit-thô m̄通走siunn遠,雨心應好,tō家己行去廟埕踅踅--leh,廟--ni̍h四界ûn,逐位看人teh創啥。走轉來阿媽身軀邊,阿媽問伊拄才去佗位無閒?雨心講伊去看隔壁阿伯án-tsuánn賣人客青草茶,去廟--ni̍h看人án-tsuánn點香拜拜,去金爐hia看人燒金紙。阿媽講,你逐擺lóng看tsia--ê,敢袂siān?雨心講,袂--ah!Suî人拜拜lóng無仝款--neh!阿媽問講是佗位無仝?雨心tō講,拜拜ê時tsūn,逐家心內想--ê lóng無仝,怹無講出喙,我tī邊仔偷看,tō ē看著發翼仔偷偷飛--出-來ê祕密。阿媽聽伊講話天真,歡喜伸手kā牽uá--來。坐tī阿媽倒手爿ê oo-bá-sáng講:「Tsiah gâu講話--ooh!今年幾歲?」,阿媽笑吻吻講:「六歲--ah,明年beh讀小學!」;hit頭1个oo-jí-sáng,也m̄管逐家,絃仔提--起-來tō e。雨心聽著音樂,開始跳無步數ê舞,人人tō phah-phik,m̄知是teh tuè inn-inn-uainn-uainn ê絃仔聲,iah是囡仔kóo-tsui ê振動?


Beh讀小學hit冬,過年進前,廟--ni̍h紅紙烏字貼--出-來,阿媽看伊頂頭寫--ê,雨心明年犯太歲。伊tō提雨心ê生庚去廟--ni̍h kā安太歲;順紲點1 pha光明燈,祈求伊ê細漢tsőo孫去學校讀冊順序。Tī廟--ni̍h,阿媽tú著熟似ê老師,2人閒話仙。阿媽講著雨心beh讀小學仔ê代誌,hit-ê老師tsűn講,無,你kā恁tsőo孫ê八字提來hōo我看覓,看有啥物ài斟酌ê所在。阿媽信任這个老師是有才調ê人,mā信篤八字ê講法,轉去厝tshiau-tshuē出雨心ê八字;過兩工,in koh約見面,hit-ê老師提著雨心ê八字,tī 1張白紙頂面畫來畫去,tsia點1點,hia撇1撇,若像teh畫花án-ne舞規晡。了後,伊kā阿媽講規大堆,尾手講:「恁tsőo孫命中欠水,好佳哉伊這个名號了好,有補--著。M̄-koh,伊相兔,兔仔驚水,所以你ài斟酌,khah mài hōo去沐著水,mā m̄通hōo uá近河海。學校若beh教伊泅水,tō ài kā先生解說,m̄通gōng-gōng hōo伊tuè人入去游泳池。」阿媽聽了,心肝頭kā tsia lóng記tiâu-tiâu,轉--去tō kā雨心ê爸母千交代萬交代。


對雨心來講,細漢時ê阿媽是明明ê記持。特別廟埕邊有1擔au菜尾--ê,阿媽真捷去交關,定定lóng是下晡時,tī hia寬寬仔tsi̍p菜尾湯,1爿kap人破豆。阿媽有時看雨心枵饞,ē kā頭家討1塊細塊碗,khat 1屑仔湯分伊。


「阿媽!這真好食!啥物是菜尾湯?」


「菜尾湯to,a!人這tī tsia teh賣--ê,m̄是真正ê菜尾--lah!這算雜菜湯!」


六歲ê雨心1粒仔囝,坐tiàm懸椅頭,雙跤踏袂著地,tī hia踢--leh,hàinn--leh;雙手捧碗khi-khi tu uì家己,tam 1喙,sip 1下,沓沓kā湯lim了。Tshun碗底ê 1寡料,才提湯匙仔挖來喙--ni̍h哺。菜尾湯也好,雜菜湯mā ē使,細漢囡仔無teh致意tse。


雨心記持內,有1站仔空白。伊干焦記得家己小學二年抑是3年ê時,就kap爸母做伙搬離開阿媽蹛ê hit个庄跤所在,以後,逐冬tō過年時才有轉--去。大伯小叔hit時mā lóng ē轉--來,逐家聚集tī大溝邊hit間年久欠修ê塗埆厝內底過29暝。雨心上ài轉來舊厝過年,因為hit時tsūn tsiah有叔伯兄弟姊妹tsia-ê囡仔伴來kap伊做伙耍,mā ē使含糖仔tshit-thô,lim汽水過giàn,序大人袂像平常時kā怹罵kā怹擋。亭仔跤闊闊,囡仔ē當走相逐,頭前有田園,後壁有懸山,雨心1粒囡仔phí上kah-ì這款tháu心氣ê庄跤景緻。M̄-koh,舊厝ê角仔有1間屎礐,hia是雨心上怨ê所在;hit款傳統屎礐,ài定時請人來清,無,屎尿ē滇--起-來,規間便所tō臭moo-moo;雨心見若beh去hia,lóng ài人tshuā,án-ne屎礐仔內底肥tsut-tsut ê蟲tī teh ngia̍uh,伊看--著tō khah袂驚。


自從逐家lóng搬離開舊厝了後,7 8冬過--ah,阿媽猶是堅持家己1个人蹛tī hia,逐冬看伊ê囝孫轉來聚會。阿媽便若看著雨心,是特別歡喜;雨心便若看著阿媽,歡喜罔歡喜,心肝suah破空。


***


「你bat夢過相片內底ê所在?」


Hit工暗時食飯了,阿珠kap雨心講beh去厝尾頂。Tshiûnn風,開講,看天星。


「定定ē去夢--著。見擺夢ê感覺lóng足ku怪。頭前歡喜,後壁恐怖。」


樓跤,阿珠ê小弟坐tī前廳看電視。婦jîn人kā桌頂款好,lóng bih入去灶跤洗碗箸。3 ê查埔人koh坐tiàm飯廳--ni̍h,真嚴肅teh討論tú才相片ê代誌。


婦jîn人一爿洗碗,講:「無代無誌tshuē著hit張相?」


水tsâng--落-來ê聲,大嫂講:「無應該提起ê代誌,逐家kik恬恬tō好!」


Nuá箸相挵ê聲,雨心ê老母講:「久--ah,tō好--ah。咱做人序大--ê,總是ài保護咱ê囡仔。」


食飯廳內底ê查埔人講話有khah大聲。


阿彬講:「M̄知去佗tshiau hit張相片出--來?」


伊koh講:「天生,你hit工在場,tsit-má,你ê喙ài khah bā--ê,知--無?」


厝尾頂,雨心問阿珠。


「你是夢著啥物--ah?」


「m̄知,記袂起--來-lah!」


「咱轉--來阿媽蹛ê hit間舊厝hit tah?」


「去hia beh創啥?阿媽to無tī--leh-ah?」,1粒流星雄雄飛--過ê時,阿珠頭hiànn-hiànn相天頂,kā問。


        阿媽tī冬半進前來過身,出山hit日是雨心上尾1擺轉去庄跤舊厝hia。送阿媽走了後,雨心,mā kiám-tshái規个家族,無人koh去hia--looh。


「Uì hia開始,來去走tshuē你夢中hit个所在!」雨心講。


「聽--起-來真趣味,真好耍ê款!m̄-koh,我ê夢to霧霧花花,精神了罕得ē記得細節。Án-ne beh án-tsuánn tshuē ē著hit个所在?」


「無,你試看覓,見擺做hit个夢tō緊精神--起-來,緊攑筆kā ē記--得-ê寫--落-來,看ē當uì夢中khioh khah濟線索--未?」四。夢湖


強beh害--去ê bá-suh,車身ê鐵鉼kha̍p--leh kha̍p--leh,發出kho̍k-kho̍k lo̍k-lo̍k ê 怪聲,tshìng烏煙ê ia̋n-jín不時大聲喉叫。車駛到位,總算ē赴時間。阿珠徛tī bá-suh站,尻脊骿揹1个揹包,看--起-來,內底物件貯滿滿;bá-suh停好勢,伊看著雨心落車,穿插輕鬆,無紮行李。


「E̋?」


龍--哥tuè雨心kha-tshng後落車,揹1跤大跤揹包。


「你無紮行李,suah紮1个查埔囡仔來?Hooh!Tse你ê男朋友,著--無?」阿珠想講家己目色好,uá近雨心,tī伊耳空邊細細聲kā問。講著男朋友3字,tsűn大聲--起-來害雨心足歹勢,阿珠suah徛tī hia teh iāng。


龍--哥礙虐礙虐行uá--來:「阮是好朋友niâ-niâ。你阿珠--honnh?」


阿珠kā應:「Hennh--ah,人lóng叫我阿珠。你是雨心姊姊真好ê朋友mah!Koh ē幫伊揹hiah-ni̍h重ê行李!你人真好!你叫啥物名?無,我這跤mā hōo你揹!」


「阿珠!」,雨心緊張--起-來。


阿珠這聲愈iāng,「阿姊!我袂去苦毒你ê男朋友--lah!」


Hōo阿珠亂1下,雨心kap龍--哥1時lóng m̄敢講話。龍--哥本底tō粗皮烏肉底,面紅--起-來,規粒頭成1粒時計果。


「好--lah。Bua̋ih kā恁鬧--ah!咱來邊仔椅條hia,我1項物件beh先hōo恁看。」,阿珠kā伊ê狡怪性收--起-來。


雨心tuè阿珠ê跤步向前行--去,倒手輕輕huê著龍--哥。龍--哥ngiau-ngiau ê心情tsiah小可平靜--落-來nā-tiānn,正手隨tshuah 1下,想beh伸--出-去,膽膽koh勼--轉-來,tuè tī雨心後壁行--過-去。


「恁看,」阿珠提出1張紙,thí開,囥tī椅條頂面,「這是我做--出-來ê地圖!Tsia,應該tō是咱beh tshuē ê所在!」。阿珠便講話,指頭仔比來比去,隨後點出1个有用紅筆箍--起-來ê地點。


「你這地圖án-tsuánn創--出-來-ê?」,雨心問。


「Tō自hit工起,我開始睏袂飽--lah。3工5工,我lóng ē半暝起床,覆tī眠床頂,bih tiàm被仔下跤,kā 1支細支手電點to̍h,緊kā我ē記--得ê夢中情景寫--落-來。Án-ne過beh 3月日,tsiah kā hit个夢1片1片thīnn--起-來。了後我發見,夢中ê所在應該是tī 1粒山--ni̍h,而且,逐擺一定lóng ē出現1个足suí ê湖。有tsia-ê線索了,我tō利用網路頂面ê便地圖,tshuē看阿媽怹兜附近敢有山?上好山--ni̍h koh有湖!這地圖,tō是我án-ne liâu-liâu仔畫--出-來-ê!」


「Hannh?恁uá靠1个夢,tō beh去走tshuē 1个m̄知影ê物件?Án-ne敢ē siunn過lōng-bān?」做伙徛tī邊仔teh看地圖ê龍--哥,雄雄出聲。


「Eh,這位先生,你m̄知影來tsia beh創啥,tō敢tuè阮雨心姊姊來--ooh?猶未請教你ê大名--leh?這位『護花使者』!」


        雨心插喙:「阿珠,你今仔日ná-ē tsiah刁工?伊是我ê同班同學,阮lóng叫伊龍--哥。伊是想講,咱2个查某囡仔家己烏白走,凡勢無安全,才堅持beh tuè我來--ê。」


「堅持,真堅持--neh!龍--哥!」


「阿珠!」雨心ê面ná刺kui歕風膨--起-來。


阿珠繼續笑頭笑面:「人to來--ah,當然tō鬥tīn行--looh!路--ni̍h,無的確tú著啥物需要體力ê代誌,查埔囡仔tō ài骨力搶去做--neh!」


龍--哥聽阿珠án-ne講,伸手抓頭殼,目睭nih--leh nih--leh,無koh加講啥。


***


雨心kap阿珠gōng-gōng徛tī馬路這面。1陣風kā怹2人ê長頭毛吹--起-來,馬路對面工地ê坱埃mā飛--起-來轉踅。


囡仔時tshit-thô ê所在,阿媽上尾leh蹛ê舊厝,已經無--去。


雨心心肝頭酸ngiauh-ngiauh,阿珠是滿腹憤火。


「阿爸當時kā厝賣掉--ê?Lóng無問咱ê意見!」


「咱做人序細--ê,mā無啥物資格通講話。」


「我m̄管!」阿珠1个手勢tō提出手機仔。


        「阿珠!你袂記得咱這擺是偷走--來-ê?」雨心驚伊beh敲電話hōo怹老爸,緊kā喝。


「Hmm!這筆帳,轉--去才koh算!」阿珠kā手機仔囥轉去褲袋仔內。


龍--哥感覺家己ná外人,tō講:「我tú才看he地圖,山ê入口應該是tī這間厝ê後壁koh-khah過--去-1-寡?」


阿珠kā地圖koh提--出-來thí開,3个人斟酌研究beh去ê目標地kap阿媽ê舊厝相對ê方位。阿珠地圖攑懸hiòng天頂,tshiâu來se̍h去,「M̄著,m̄著,這頭應該ài kat hit頭!」,雨心頭ànn-ànn,用手tī空氣中畫假影ê地圖;龍--哥不時敢若sa著摠頭,講出1 2句親像有路用ê話。


1張地圖hōo 3个人舞半埔。雨心liâu-liâu仔gia̍h頭--起-來,幽幽仔吐氣:「我約略想起來1寡物--ah。」「阿姊!你想起啥?」阿珠心內振動,緊kā問。


「Mā是無足明。M̄-koh,我想,咱beh án-tsuánn 去到hit个湖hia,我感覺我知影路!」


「Án-ne,咱緊出發--ah!」


「等--ê!」龍--哥講話有khah大聲,「Án-ne敢袂siunn過冒險?」


「Eh!Eh!Eh!」阿珠ê聲嗽無蓋好,「你是來保護--阮-ê,抑是來阻擋--阮-ê?」


龍--哥beh應話,雨心搶代先講:「龍--哥是為咱好--lah!咱mài hông歹面腔。」伊這句話對阿珠講,了,koh紲teh對龍--哥講:「你nā ē煩惱,先轉--去無要緊。其實,tshuē hit个湖是我kap阿珠一定ài去做ê代誌,我已經真多謝你陪阮到tsia,koh行--落-去ê路,阮家己ē細膩。」


雨心話講suah,tō beh ài 龍--哥kā揹包仔還--伊。


龍--哥跤步徙振動,「咱行!Beh uì佗1个方向去?」


聽雨心ê建議,3个人橫過馬路,經過當teh起厝ê工地。雨心m̄敢koh去想阿媽ê形影kap細漢ê糖含仔。


怹1路行,阿珠2 3步tō出聲哭呻。「Tsia哪ē起1條路?路--ni̍h to 無車leh行--ah?」「Hit坵田哪ē無--去?放teh拋荒?Beh賣--人?」「Tsia koh teh 起厝?田lóng無--去?」「Uah!冬外無轉--來,世界變了了,夭壽!」


龍--哥1路hàinn頭。 雨心講:「阿珠to這个性--lah!」


Koh行1時,路邊ê草木愈來愈ām。原本tiám-á-ka ê路mā變做黃塗摻幼石。看--來,確實是uì山--ni̍h-去。繼續向頭前行,路雄雄kiu做細細條,兩爿ê樹仔suah大欉--起-來。本底是熱--人ê天氣,樹影tī tsia重重疊疊tsa̍h日,hōo雨心怹1下tō跋入去tshio-tshìn ê秋天內底。


阿珠本成行上頭前,tsit-má suah押後。「阿姊!我看地圖,湖應該離舊厝無蓋遠才著!」


「Tsia應該ài倒斡!」,頭前1條雙叉路,雨心真有信心做出決定。


3人tō斡uì倒手爿ê路行--去。無五分鐘,1窟水出現tī怹面頭前。窟仔無大,水淺koh濁。窟仔墘1寡怪石伸頭曝日,焦khok-khok,頂面koh有早tō lian--去tsiânn絲ê枯黃花草。


來到tsia,阿珠kap雨心lóng gāng 1下。隨後雨心目睭皮kheh ân,人khû--落-去。五。祕密


熱--人ê Paris過晝日頭tú好,雨心坐tiàm 1間店ê亭仔跤,棚仔ē,hōo曝過日頭光ê風來kā掠龍。這是lim咖啡上好ê時陣。雨心上kah-ì lim--ê是細細甌,厚厚,芳味ē鑽腦ê Expresso。這時tī河邊,m̄免啥物張持ê心情,這種款,來1甌牛奶厚厚ê Caffè Latte suah是上合心。雨心沓沓仔lim,柴桌粗皮ê面頂坦橫1本簿仔,1枝鉛筆囥tī頂面;雨心teh看hit條世界出名ê Seine,船勻勻仔駛來駛去;想著啥,伊tō tī簿仔內底寫--落-來抑是畫--出-來。


阿珠tsit-má是大學生--ah。趁歇熱,講beh去歐洲自助旅行,怹爸母m̄答應。冤家sio-tak幾若擺,阿珠一直強調hit个當tī法國讀冊ê雨心ē照顧--伊,爸母總算允--伊。M̄-koh,行程安排,pue-lîng-ki票,1寡li-li-khok-khok ê雜細lóng款好勢--ah,阿珠怹老爸suah起性地,焦心kah面色青sún-sún,拚勢beh擋m̄ hōo出國。講he pue-lîng-ki無安全,tī國外gâu hông搶,語言袂通,tsia̍h-si̍t袂慣勢,橫直,較早冤--過-ê規碗koh捧來tshá。


Pue-lîng-ki飛tsiūnn天,阿珠ê心情才pàng līng。總算伊ē當坐tiàm tsia,kap雨心做伙lim清閒ê下晡茶。

     
「阿姊!你改變真濟neh!」

「無--lah!」雨心笑笑,kā菜單tu hōo阿珠,「Beh lim 啥物家己看。你是人客,我請--你。」


「啊這lóng寫法文,我看無。」阿珠菜單提--leh,正爿倒爿看1遍。


雨心講:「第一擺出國,tō來歐洲耍,感覺án-tsuánn?」


「足爽--ê!」阿珠刁工表情譀古,目眉吊懸,目睭弓大,「阿姊,你m̄知,我是kap厝--nih lû足久,mā好佳哉你人有tī tsia,我kā怹講你ē照顧--我,怹才願意hōo我出國。」


「無法度。咱兜ê序大,一向lóng過頭操煩序細。」,雨心吐1口氣,lim 1喙咖啡,「我決定beh來法國讀冊ê時,mā是kap爸母冤家幾若擺。」


「阿姊,你來tsia mā冬外--ah,一切敢lóng慣勢?我看你改變真濟ê款,khah早to無lim咖啡ê人,tsit-má來tsia mā學法國人lim咖啡 kik lōng-bān?」


雨心聽阿珠án-ne講,笑出聲,順紲koh kā hit甌咖啡提uá喙,sip--1-下,「Khah早tī台灣ê時tō有teh lim--ah!無hōo恁知niâ!」


        雨心看阿珠喙脣振動,猶未出聲,tō知伊beh問啥。紲--落-去講:「hit擺咱去舊厝hia,tshuē hit个湖了,我規个人tō有足大ê改變!He是我進前m̄捌mā m̄敢想--ê!」


「Tshuē著hit个湖hit時,我tō想起是阮阿爸,天生阿叔,tshuā咱去hia耍水。耍kah澹lok-lok,轉來厝--ni̍h,tō hông罵kah足thiám。序大人為著這層代誌koh冤家幾若日。阿母kap阿媽一直相信算命--ê講我袂當沐水ê代誌,一直kā阿爸kap阿叔唸。因為án-ne,hit時厝內ê氣氛tsiânn䆀。序大人自hit陣tō開始真少hōo咱出去tshit-thô,抑是tshuā咱出去耍。咱家己mā變kah無ài出門。」


「總--是,hit件代誌對我影響tsiânn大。大漢以後,雖然暫時袂記得hit件代誌,m̄-koh我suah tsiânn做1个活tī家己世界內底,驚去接觸新ê物件ê人。當我koh看著hit个湖ê時,細漢hōo序大人嚇驚ê記持,親像頭殼內刁工放袂記ê靈魂khih角,明明白白,清清楚楚浮--出-來。Hit款感覺足艱苦。阿珠,我無tshan像你ê個性hiah狡怪,nā無真正去面對過往ê歷史,hit个無影無跡ê驚惶tō ē一直kā我纏tiâu-tiâu。面對過去ê無爽快,才有機會了解家己,我才ē當kā勇氣khioh--轉-來,開始行家己ê人生。」


「阮爸母mā是有受影響。怹一直驚這驚he,m̄-koh我ê翼股一直ia̍t,怹tō tsiânn歹kā我把縛。」阿珠插1句話。


「我teh想,hit張舊相片,iap--ê m̄是啥真正ê祕密,是怹心內ê驚惶。」雨心越頭看1隻船仔駛--過-去,「阿珠,我kā你講1个真正ê祕密。」


「啥?」


「我大學二年到4年,lóng有去上游泳課,學泅水!」


「哈!哈!你m̄通hōo阿伯阿姆知,無怹ē驚--死!」,阿珠聽著雨心講伊偷走去學泅水,規个人笑kah強beh袂喘氣。邊仔幾若桌ê a-tok-á lóng降目尾使ùi這爿來。


「阿姊,tsit張相片你敢ē記--得?」,阿珠kā手機仔提--出-來,指頭仔tī頂面趨--1-下,tu來雨心ê面前。


雨心看著手機仔頂面展--出-來ê相片內底有伊、阿珠kap龍--哥。3个人徛tiàm hit个夢湖邊,阿珠手攑懸懸,表情譀古,teh自翕ê款。


「Hannh?我想講你手機仔to換幾若台--去-ah,這張你koh有khiām--ê- ooh!」雨心小可驚1 tiô。  


「翕相,是teh記錄生活,當然ài好好仔保存--ah!著--lah,你kap龍--哥,後--來án-tsuánn?罕得聽你講伊ê代誌--neh?」


「龍--哥伊出業了先去做兵。我tō先過來法國--ah。」


「Hooh!你先來,teh等--伊,著--無?」


「無--lah!哪有teh等--伊?家己ê跤步愛家己顧才著!」


「Mài受氣--lah!阿姊!明仔載你tshuā我來去Musée d'Orsay?」


        「你ê發音無啥正確,」雨心kik面腔hōo阿珠看,「Tuè我唸1擺,Musée, d'Orsay!」


2个查某囡仔tī離家十萬公里ê所在,無束無縛,teh講怹家己才知ê話語,講別人無了解ê思案,beh行序大人m̄-bat ê理路,創出故鄉teh等待ê未來。作者簡介:Tī新竹出世ê苗栗客人,suah因為hōo政府tshòng-tī,客話講kah lî-lî-lak-lak。好佳哉tī ē-káng 大漢,臺語ê養分iáu-ū khioh--寡。讀冊讀kah 30 外,tsit-má 緊來做臺文創作凡勢iáu bē siunn uànn。


臺江臺文雜誌14期

沒有留言:

張貼留言

這篇文章讓你有什麼感覺/感想呢?請讓我知道。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...